<<  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
      Принтирай

Марихуаната увеличава 4 пъти риска от "отключване" на психически заболявания

25 Ноември 2004
 

Марихуаната "отключва" наследствени психически заболявания

Èçïóøâàíåòî äîðè íà åäíà öèãàðà ìàðèõóàíà íà ñåäìèöà óâåëè÷àâà çíà÷èòåëíî ðèñêà îò ðàçëè÷íè ïñèõîçè, ñ÷èòàò ó÷åíèòå. Òåçè, êîèòî ïóøàò ïî-÷åñòî, òðÿáâà äà áúäàò ãîòîâè çà ñëóõîâè è çðèòåëíè õàëþöèíàöèè è äðóãè ïàðàíîè÷íè ñèìïòîìè. Êàêòî ïèøå British Medical Journal, îñîáåíî ñèëíî ðèñêóâàò òåçè, êîèòî èìàò ôàìèëíà ïðåäðàçïîëîæåíîñò êúì ïñèõè÷åñêè çàáîëÿâàíèÿ êàòî øèçîôðåíèÿ, ìàíèàêàëíî- äåïðåñèâíà ïñèõîçà è äðóãè. Ïðîôåññîð Äæèì âàí Îñ îò Óíèâåðñèòåòà â Ìààñòðèõò â Õîëàíäèÿ å èçñëåäâàë 2,437 ïàöèåíòè íà âúçðàíñò îò 14 äî 24 â òå÷åíèå íà 4 ãîäèíè. Èçâîäúò îò òîçè òðóä å ñëåäíèÿò: õîðàòà, êîèòî èìàò ñêëîííîñò êúì ïñèõè÷åñêè çàáîëÿâàíèÿ, óâåëè÷àâàò ñëåä óïîòðåáà íà ìàðèõóàíà ðèñêà äà ãè &quot;îòêëþ÷àò&quot; 4 ïúòè.
 
 
 
Добави Коментари