<<  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  >>
      Принтирай

Писмо до Народното събрание

18 Февруари 2014
 

"Инициатива за здраве" и други граждански организации, сред които и "Майки срещу дрогата" се подписват под това писмо.

 

 

До Парламентарна Комисия по правни въпроси

42-ро Народно събрание

 

Относно: Проект на Наказателен кодекс, внесен  от Министерски съвет на 31.01.2014 г.

 

                                                                       20.02.2014 г.

                                                                       София

 

 

Уважаеми Госпожи и Господа Народни представители,

 

            Обръщаме се към Вас във връзка с проекта за Наказателен кодекс (НК), внесен от Министерски съвет на 31.01.2014 г. за гласуване от Народното събрание.

Считаме, че предложеният текст на Глава 33 Общоопасни престъпления, Раздел IV Престъпления против режима на наркотични вещества, аналози на наркотични вещества и прекурсоритрябва да бъде преразгледан поради следните причини:

1.  В предложения проект липсват текстове, аналогични на настоящите чл. 354а ал. 5 и чл. 354в ал. 5 НК. Съгласно тях, при маловажни случаи на придобиване и държане на наркотични вещества, както и на засяване и отглеждане на растения от вида на конопа (без разпространение), наказанията са глоба/лишаване от свобода до 1 година. Това от своя страна позволява приложението на института на „Освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание“ (чл. 78а НК). Една немалка част от делата срещу дрогите днес, се водят точно по този ред.

Институтът на „маловажния случай“ към момента е единствената възможност при налагане на наказания да бъдат разграничени обикновените потребители на наркотични вещества от хората, занимаващи се с тяхното разпространение. Освен че допринася за повече справедливост при третирането на престъпления, свързани с притежание на наркотични вещества, прилагането на този институт спестява разходи във време и обществени средства на съдебната система и полицията и ги освобождава, за да бъдат насочени за ползване по-рационално. То позволява „излизането“ от регистрите на така проблемната напоследък „полицейска регистрация“ и „избягването“ от излишното стоене в информационна база-данни.

При евентуалното прилагане на предложения в момента Чл. 510 от проекта за НК, всяко лице, притежаващо у себе си дори минимално количество високорисково наркотични вещество, без данни за разпространение, ще подлежи на лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години. Такова наказание е меко казано несъразмерно на степента на обществена опасност на деянието. 

Нещо повече, евентуалното отпадане на маловажността ще повлияе пряко и при приложението на института на „Опасния рецидив“, както е предвиден в Проекта и по специално чл. 43 ал. 3 т. 1, съгласно който маловажните случаи не се вземат предвид, когато става въпрос за такъв рецидив. Създава се реална възможност, хора в младежките си години да се изправят пред ситуация да бъдат третирани именно като опасни рецидивисти (по смисъла на закона) със всички произтичащи от това последици, без обаче самите те да представляват някаква особено сериозна опасност за обществото.

Следователно, ако бъде премахнат института на „маловажния случай“ не само ще бъде премахната възможностите за една по-гъвкава наказателна политика, но и ще се създаде реална опасност от тежки несправедливости, които могат напълно да разрушат нечий живот.

Смущаваща е липсата на мотивация по този въпрос. Бихме искали да припомним мотивите към изменението на НК, когато този институт беше въведен през 2006 г., след поредица критични оценки от страна на Европейската комисия.  В тях Министър-председателят г-н Сергей Станишев от името на Министерски съвет се е подписал под:

С оглед привеждането на предвидените в Наказателния кодекс санкции за притежаване на малки количества наркотични вещества в съответствие с най-добрите практики в държавите-членки на Европейския съюз, е преразгледан чл. 354а от НК и съответно е създаден текст, предвиждащ по-ниско наказание (пробация или глоба) в маловажни случаи - какъвто е притежаването на малки количества наркотични вещества …[1] 

            Очакваме, осем години по-късно, България да модернизира практиките си в областта на наказателното право и на политиките по наркотиците и да ги привежда в по-добро съответствие с практиките в Европейския съюз, а не да се връща назад към неефективни и скъпи мерки на излишна репресия към българските граждани.

            Широко прилагана практика в държавите от Европейския съюз е дефинирането на малки количества наркотични вещества, за притежанието на които не се носи наказателна отговорност, или се прибягва до административни мерки като предупреждение, глоба, насочване към специализирано консултиране (особено при малолетни и непълнолетни лица). Подобна декриминализация на притежанието, когато няма данни за разпространение, не само спестява излишни разходи на полицията и съдебната система, но е много по-справедлива и по-ефективна по отношение на лицата, страдащи от наркотична зависимост. Считаме, че модернизиращото се българско законодателство трябва да върви в тази посока.     

 

2.В предложения проект на Наказателен кодекс не е предвидена възможността лицата, които страдат от наркотични зависимости и са извършители на дребни престъпления, да могат да изберат лечение на зависимостта, вместо лишаване от свобода, или да постъпят в програма за лечение по време на изтърпяване на наказанието. Поради високото ниво на рецидивизъм на дребни престъпления при употребяващите наркотици, в Европейския съюз се прилагаталтернативи на наказанията, в това число избор на лечение и психосоциална рехабилитация.Подобна законова мярка съществува в поне 19 страни в Европа- Чехия, Белгия, Дания, Германия, Естония, Гърция, Испания, Франция, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия, Португалия, Румъния, Словения, Швеция, Великобритания,Хърватия,Норвегия(по данни на Европейския мониторинг център по наркотици и наркомании).

В свое заседание от 29.01.2014 г. Националният съвет по наркотични вещества е взел решение да препоръча подобна мярка на работната група, която е изработила проекта за НК, като за целта е отправено писмо до Министерство на правосъдието[2]. Подобно е и становището на Националния център по наркомании[3], внесено в Министерство на правосъдието на 15.01.2014.

Европейската стратегия по наркотиците 2013-2012 гласи следното: “За да се превентира престъпността, да се избегне рецидивизмът и да се подобрят ефикасността и ефективността на правосъдната система, както и да се осигури пропорционалност, ЕС ще насърчава, там където е подходящо, изполването, наблюдението и ефективното прилагане на политики и програми по наркотиците, които включват пренасочване при арест и подходящи алтернативи на принудителните санкции (като обучение, лечение, рехабилитация, последваща грижа и социална реинтеграция) за извършителите на престъпления, които употребяват наркотици”[4].

Лечението на зависимостта, а не затворът, е единственото средство, което може да подпомогне ресоциализацията на лицата, страдащи от наркотична зависимост, както и да прекъсне цикъла „наркотици-престъпления“ за тези от тях, които извършват дребни престъпления с цел набавяне на средства за наркотични вещества. Даването на възможност на тези лица да не попаднат в затвора, а да изберат лечебна програма, ще спести много излишни разходи на обществото и ще върне към социален живот една група млади хора, от които България има нужда.

 

3.Изразяваме сериозното си опасение, че при изготвянето на проекта за Наказателен кодекс, работната група към Министерство на провосъдието, не се е консултирала с екперти от областта на наркотичните зависимости, както и с граждански организации,работещи по проблемите на наркотичните зависимости и политиката по наркотиците. Доколкото сме информирани от медиите, поставените от нас под въпрос текстове на Глава 33, Раздел IV от проекта за НК, са обсъдени със специалисти от областта на правоохранителната система и правоприлагането. По този начи се адресира само една от двете стратегически области на действиена Националната стратегия за борба с наркотиците 2009-2013, а именно „Намаляване на предлагането на наркотици“. Стратегическата област на действие „Намаляване на търсенето на наркотици“, която касае мерки като превенция, образование,  лечение и ресоциализация на хората, употребяващи наркотични вещества, е не по-малко значима в борбата с наркотиците и трябва да бъде също толкова добре застъпена при вземането на важни законодателни решения. 

 

Предвид на гореизложеното, апелираме Народното събрание да инициира   преразглеждане на предложения текст на Глава 33 Общоопасни престъпления, Раздел IV Престъпления против режима на наркотични вещества, аналози на наркотични вещества и прекурсори от проекта за Наказателен кодекс, като се предприемат консултации и дискусии както с експерти от областта на наркотичните зависимости, така и с неправителствени организации, работещи по проблемите на наркотичните зависимости и политиката по наркотиците. Заявяваме своята готовност да участваме в обсъждане на законопроекта и да подпомогнем Комисията по правни въпроси чрез свои предложения. 

 

 

 [1]  Виж на http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/8766/ стр. 3 от Мотивите

[2] http://www.ndc.government.bg/?l=bg&pid=za_nsnv-zasedania I-во редовно заседание на Националния съвет по наркотичните вещества - 29.04.2013 г., точка 4 от дневния ред

 
 
 
Добави Коментари